Call smarter - Grow faster

Home AE Template Quản lý hiệu quả
Danh bạ thông minh cùng lịch sử tương tác (ghi chú, nhắc nhở, cuộc gọi, nhãn)
Lịch sử cuộc gọi kèm ghi âm và thống kê trực quan
Nghe cuộc thoại đang diễn ra để trực tiếp đào tạo
Phân bổ danh bạ, ẩn số điện thoại đối với nhân viên để bảo mật tốt hơn