Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Chỉnh sửa, xoá thông tin liên lạc

Nếu muốn thay đổi bất kỳ một thông tin liên lạc nào của danh bạ, bạn chọn một liên lạc, sau đó nhấn chuột trực tiếp vào ô thông tin cần thay đổi để trực tiếp chỉnh sửa:

Chỉnh sửa, xoá thông tin liên lạc 1

Chọn biểu tượng “Xác nhận” để lưu lại thông tin đã thay đổi xong.

Lưu ý: Số điện thoại là thông tin duy nhất không cho phép việc thay đổi.

Nếu muốn xoá một thông tin liên lạc, bạn chọn liên lạc đó, sau đó chọn biểu tượng “Thùng rác”.

Chỉnh sửa, xoá thông tin liên lạc 2

Chọn “Xoá” để xác nhận, chọn “Huỷ” nếu bạn thay đổi ý định:

Chỉnh sửa, xoá thông tin liên lạc 3

Nội dung tiếp theo: Thực hiện cuộc gọi