Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Tiếp nhận cuộc gọi

Video dưới đây hướng dẫn tiếp nhận cuộc gọi trong ứng dụng Gcalls

Nội dung tiếp theo: Gọi nội bộ