Hướng dẫn sử dụng

Được cập nhật bởi đội ngũ Gcalls

Xem lại thông tin và nhật ký tương tác với một khách hàng

Bạn tìm tên liên lạc/số điện thoại của khách hàng cần xem lại, nhấn vào tên liên lạc đó để hiển thị trang thông tin chi tiết về lịch sử tương tác:

Xem lại thông tin và nhật ký tương tác với một khách hàng 1

Các hoạt động sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian gần nhất đến xa nhất từ trên xuống dưới, bao gồm ghi chú, nhắc nhở, lịch sử cuộc gọi và trạng thái, ghi âm.Nội dung tiếp theo: Báo cáo thống kê