Vì sao nên hợp tác với Gcalls

Trở thành Đối tác và kết hợp sức mạnh cùng Gcalls theo Chương trình Đối tác để mở rộng dịch vụ của bạn, cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng, thành viên hệ sinh thái của bạn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Cộng hưởng sức mạnh

Mở ra các cơ hội mới, tạo tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của bạn cùng với việc tích hợp Gcalls vào giải pháp của chính bạn và cùng nhau mang lại giái trị cho khách hàng.

Chia sẻ doanh thu

Giới thiệu doanh nghiệp và nhận chia sẻ doanh thu hấp dẫn từ Gcalls.

Chia sẻ góc nhìn về ngành

Cộng tác với Gcalls để quảng bá và chia sẻ về góc nhìn và tư tưởng của bạn về ngành trên các chương trình và sự kiện tiếp thị của Gcalls.

Giá trị cho thành viên

Mang lại cho các thành viên thuộc hệ sinh thái của bạn giá trị nổi bật so với các hệ sinh thái khác cùng với chính sách cực ưu đãi của Gcalls dành cho thành viên.

CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC

Trở thành Đối tác và kết hợp sức mạnh cùng Gcalls theo Chương trình Đối tác để mở rộng dịch vụ của bạn, cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng, thành viên hệ sinh thái của bạn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

ĐỐI TÁC REFERRAL

Chương trình Referral dành cho tất cả cá nhân chuyên nghiệp và doanh nghiệp, tổ chức kết nối Gcalls với các công ty có nhu cầu đối với giải pháp – phần mềm tổng đài Gcalls. Chúng tôi thực hiện tư vấn, triển khai và chăm sóc khách hàng, đồng thời chia sẻ doanh thu với quý đối tác.

ĐỐI TÁC ECOSYSTEM

Chương trình Đối tác Ecosystem dành cho các tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội có hệ sinh thái các doanh nghiệp thành viên. Họ là những doanh nghiệp trẻ, SME và startup cần thiết lập tổng đài thông minh với chi phí hợp lý để nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, triển khai và hỗ trợ thành viên mà bạn đề xuất với Gcalls.

ĐỐI TÁC GIẢI PHÁP

Đối với các công ty cung cấp giải pháp phần mềm mong muốn kết hợp Gcalls vào giải pháp để cung cấp cho khách hàng, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong việc tích hợp hai giải pháp, tư vấn và triển khai cho khách hàng.

 

Hãy mở ra các cơ hội mới, tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của bạn và phát triển kinh doanh với tư cách là Đối tác Giải pháp của Gcalls.

GCALS에 대한 고객의 평가

고객이 Gcalls 사용 경험에 대해 이야기하는 것을 들어보세요.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GCALLS

Gcalls는 오늘날의 요구에 더 이상 적합하지 않은 기존 솔루션을 완전히 대체하여 기업의 전화 통신 시스템을 디지털화하는 솔루션을 제공합니다. 크기, 국가, 분야, 과거 또는 현재에 관계없이 전화가 비즈니스의 중추 채널 중 하나라는 것은 누구나 알고 있습니다. 그러나 통계에 따르면 일반 전화 솔루션(아날로그 탁상 전화 또는 직장에서 개인 휴대 전화)을 사용할 때 손에 쥘 수 있는 80% 비즈니스 데이터가 사라지고 흩어진다. 사람, 장비 및 작업에 의해 80%가 사라졌을 때 우리가 책의 내용을 이해할 수 없는 것처럼 데이터가 없으면 기업은 고객을 이해할 수 없습니다.

현재 주력 제품은 애플리케이션 지콜 플러스 웹폰 100% 고객 정보 및 통화 데이터의 저장은 물론 CRM 소프트웨어, 헬프데스크와 같이 기업이 사용하는 플랫폼과의 통합 기능 덕분에 컴퓨터 브라우저에서 텔레세일즈, 고객 관리(고객 서비스) 및 관리자가 가장 효율적으로 작업할 수 있습니다. , SMS 마케팅, 영업관리 소프트웨어… Gcalls Plus Webphone 애플리케이션은 탁상 전화기를 완전히 대체할 것입니다. 귀하의 팀은 인터넷에 연결된 컴퓨터(PC, 노트북)와 회사 번호로 전화를 걸고 받을 수 있는 적절한 헤드셋만 있으면 됩니다. 

Gcalls가 제공하는 주요 솔루션은 다음과 같습니다.
 • 전문 교환기(인사말, 영업시간 등)
 • 전화를 걸기 위한 Gcalls Plus Webphone 응용 프로그램입니다.
 • 고객이 사용하고 있는 CRM, 헬프데스크, 영업관리 소프트웨어, SMS 브랜드와 Gcalls 애플리케이션 통합 서비스.

Gcalls 소프트웨어 및 솔루션은 종종 Zalo, Viber, Skype, Messenger와 비교됩니다. 가장 큰 차이점은 Gcalls 솔루션은 노동 효율성을 최적화하고 고객 서비스 프로세스를 자동화하기 위해 비즈니스의 운영 요구 사항만 제공하는 반면 다른 응용 프로그램(Skype Business 제외)은 개인. Gcalls 솔루션을 사용하려면 애플리케이션이 회사 전화번호와 통합되어야 하고 단일 번호로 들어오고 나가는 여러 개의 동시 통화 처리를 지원해야 합니다. 메모, 녹음, 각 직원의 기록 통계와 같은 응용 프로그램의 기능도 비즈니스 요구에 맞게 조정됩니다.

Gcalls의 응용 프로그램을 사용하는 대상은 기업의 고객 서비스, 영업 및 전화 판매 팀입니다. 그리고 비즈니스 고객은 Gcalls 애플리케이션을 사용할 필요가 없습니다. 그들은 여전히 전화를 받거나 평소와 같이 회사 번호로 전화를 걸어 모바일 또는 유선 전화로 회사에 전화를 겁니다.

프로세스의 주요 단계 요약은 다음과 같습니다.

 • 1단계. 계약:
  Gcalls 서비스 계약 체결
 • 2단계. 접두사:
  동시에 Gcalls는 고객을 네트워크 사업자와 연결하여 운영자가 이메일을 통해 고객에게 번호를 구매하도록 안내할 수 있습니다(번호 선택, 운영자와 번호 구매 계약 서명).
 • 3단계. 구성: Carrier와 Gcall이 번호 구성 및 테스트를 수행합니다.
 • 4단계. 시나리오: Gcall은 필요에 따라 통화 흐름을 설정합니다: 시간 조건, 인사말, 벨소리 그룹, 대기 중인 음악...
 • 5단계. 사용: Gcall은 결제 후 사용자 계정 및 사용자 가이드를 활성화합니다.
  (고객은 장비할 필요가 있습니다 적합한 헤드폰).

전체 프로세스에 걸리는 시간은 비즈니스에 사용 가능한 SIP 트렁크 번호가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 초기 번호가 완료되면 나머지 단계는 매우 간단하며 1/2 - 2일 이내에 변동됩니다. 일반적으로 새 전화번호를 구매하는 데 영업일 기준 약 3-7일이 소요됩니다(번호 선택, 이동통신사에 계약서 보내는 시간 포함). 

기업은 서비스 요금을 지불해야 합니다. Gcall을 위해 – 소프트웨어 제공업체 및 네트워크 사업자용 – 번호 제공자:

 • Gcalls 서비스 요금: 사용자 수에 따라 다름, 참조 여기
 • 통신사 비용: 초기화비(있는 경우), 가입비 및 월간 발신시간(분)에 따른 통화료(운영자는 매월 고객의 이메일로 요금 및 화해통보를 발송함) .

또한 기업이 갖추어야 할 적합한 헤드폰. 휴대폰이나 일반 음악 헤드폰과 함께 제공되는 헤드셋 유형은 마이크, 노이즈 캔슬링, 신호 전송 기능을 지원하지 않거나 매우 열악합니다. 전화 판매 및 고객 관리의 경우 전용 헤드셋, 특히 모든 컴퓨터 라인(노트북, 데스크탑)과 호환되는 USB 커넥터가 있는 전용 헤드셋을 선택해야 하며 내구성, 우수한 음질 때문에 명확한 브랜드 이름이 있는 헤드셋을 구입해야 합니다. 및 보증.

솔루션에 통합된 번호는 고정, 모바일, 1900 및 1800이 가능합니다. 외부적으로는 접두사의 형태가 일반 전화번호와 다르지 않습니다. 차이점은 기술 면에서 해당 번호가 SIP Trunking(또는 VOIP - 인터넷을 통한 신호 전송)을 지원해야 한다는 것입니다. Gcalls는 베트남의 대부분의 통신 사업자(Viettel, VNPT, Mobifone, FPT, CMC, iTelecom, Gtel)와 파트너 관계를 맺고 있으며 고객이 접두사를 구매하거나 아직 없는 경우 기존 번호를 변환하도록 지원할 수 있습니다. SIP Trunking 지원. 번호 요금은 이동통신사 정책에 따라 계산되며 일반 통신 요금과 동일하게 이동통신사에 직접 지불됩니다. 운송업체의 가격 비교표를 참조하세요. 여기 (참고용으로만 최신 업데이트 요금 정책에 대해서는 이동통신사에 문의하십시오). 

이전 전화번호가 SIP를 지원한다면 가능합니다. 기존 전화번호가 일반 유선(아날로그) 또는 SIM 휴대폰 번호인 경우 주요 이동통신사는 특정 조건에서 해당 번호를 SIP 트렁크 번호로 변환하는 서비스를 제공합니다. . 비즈니스에서 필요로 하는 경우 이동통신사에서 번호를 동일한 번호로 다시 변환할 수 있습니다. 그러나 번호변환 절차는 상당히 복잡하고, 양 당사자에게 많은 시간이 소요되고 문제가 있는 경우가 많기 때문에 기존 전화번호를 Gcall과 함께 사용해야 하는 경우에는 Gcalls에서 수락하지 않습니다. 

걱정하지 마십시오. 새 접두사를 구입하면 Gcalls가 절차에 대해 답변하고 접두사 구성을 배포할 수 있도록 사업체를 이동통신사 파트너와 연결하는 데 도움을 줄 것입니다.

우선 통화료 측면에서 사업체에서 베트남 번호를 사용하는 경우 Gcall을 사용할 때의 통화료도 일반 솔루션과 동일합니다. 운영자). 네트워크). 그러나 누가, 누구에게, 얼마나 오래, 언제 전화 요금이 발생하는지 알 수 있습니다. 기업이 해외에 교환기를 설치하는 경우 이 솔루션은 80% 설치 비용, 장비 투자 및 국내 번호 사용으로 인한 통화료를 줄여 비용을 절감합니다.

또한 Gcalls 솔루션의 핵심 가치는 기업이 고객 데이터를 쉽게 관리하고, 팀 및 서비스 품질을 관리하고, 업무 효율성을 높이고, 부재중 전화를 최소화하고, 스마트 컨택 및 인터랙션 내역을 통해 고객 경험을 향상할 수 있도록 지원하는 것입니다.

작은 문제를 해보자. 사무실 전화나 개인 휴대 전화를 사용할 때 각 직원은 하루에 최대 50개의 전화를 걸 수 있습니다. Gcalls를 사용하면 1인당 하루에 100개의 전화를 걸 수 있습니다. 직원 급여가 10,000,000 VND/월이라고 가정합니다. 직원의 효율성이 두 배가 되기 때문에 50% 비용 또는 5,000,000 VND/월을 절약할 수 있습니다. 직원이 5명이라면 월 25,000,000VND를 절약할 수 있습니다.

또 다른 문제: 일반 솔루션을 사용할 때 각 전화 번호는 한 번에 하나의 전화만 걸거나 받을 수 있습니다. 따라서 부재중 전화는 피크 시간에 발생하기 쉽습니다. 귀하와 계약을 체결하거나 구매하려는 고객에게서 부재중 전화가 온 경우 비즈니스에 큰 손실입니다.

Gcalls Plus Webphone 응용 프로그램은 컴퓨터 브라우저(Chrome)의 웹 응용 프로그램이며 현재 장치에 직접 설치되지 않습니다. 웹 앱 애플리케이션의 가장 큰 장점은 다른 웹 앱 소프트웨어 및 정보 시스템(예: CRM, 헬프데스크)과 매우 쉽게 통합할 수 있다는 것입니다. Web-app은 전 세계적으로 정보 시스템 간의 연결에 대한 요구가 증가하는 오늘날 소프트웨어 기술의 트렌드입니다.

웹앱을 사용하는 것은 고객이 설치해야 하는 애플리케이션보다 더 편리합니다. 어떤 컴퓨터의 브라우저에서든 애플리케이션의 링크에 액세스하고 자본 계정으로 로그인하기만 하면 되기 때문입니다.

먼저 CRM(고객 관계 관리), Heldesk(티켓 관리), POS(영업 관리), SMS 마케팅(기업 브랜드로 고객 서비스 메시징), Gcalls 등 API(응용 프로그래밍 인터페이스)를 제공하는 모든 플랫폼/소프트웨어 할 수 있다 쉬운 통합. 통합할 소프트웨어와 요구 사항을 기반으로 새로운 Gcalls 팀은 로드맵을 제공하고 완료 시간을 예측할 수 있습니다. 간단한 요구 사항의 경우 1-3일만 소요될 수 있습니다. 더 복잡한 요구 사항의 경우 시간은 몇 주에서 몇 개월까지 걸릴 수 있습니다.

가장 일반적인 통합 기능은 다음과 같습니다.

 • Click-to-Call: 전화번호를 클릭하면 지루한 전화걸기를 건너뛰고 전화를 걸 수 있습니다. CRM에서 바로 전화를 받을 수도 있습니다.
 • Click-to-SMS : 전화번호를 클릭하면 메시지 내용을 입력하거나 준비한 비즈니스 내용을 선택하여 고객센터 메시지를 빠르고 편리하게 보낼 수 있습니다.
 • iFrame: 전화가 오면 필요한 고객 정보를 표시합니다. 예: 이름, 총 거래 금액, 최근 주문, 담당자, 최근 메모...
 • 동기화 및 자동: 완료되면 CRM에 자동으로 통화 정보를 저장합니다(기본값은 항상 Gcall에 저장). 전화가 오면 CRM에서 Gcall로 연락처 정보를 자동으로 동기화합니다. 자동으로 발신자의 세부 정보 페이지를 엽니다. 자동으로 발신자의 마지막 주문 페이지를 엽니다…
기술적인 면에서 Gcalls는 다른 통신 서비스 시장의 거물들과 경쟁할 수 있는 품질을 보장합니다. 그러나 통화 품질은 다음과 같은 다른 많은 요인에 따라 달라집니다. 네트워크 사업자(헤드라인), 인터넷 연결(기업), 고객 및 업무용 통화 장비(스피커 및 마이크 부분)… 거기에서 일반 인터넷 연결 요소인 Gcalls가 고객과 동행하고 통화 품질을 개선하기 위한 솔루션을 제안합니다.
 
인터넷 연결이 되지 않는 경우(정전, 네트워크 중단, 기기 연결 안 됨) 백업 전화번호(휴대폰, 창구)로 자동 착신 전환됩니다. 
ko_KRKorean