Gcalls 통합 Bitrix24

Gcall은 Bitrix24의 기본 인터페이스에서 바로 통화, SMS 브랜드 이름 및 통화 데이터 동기화를 통합합니다.

Gcalls 통합 Bitrix24

Bitrix24는 Bitrix24 사이트 관리자 플랫폼 위에 구축 및 개발된 관리 플랫폼입니다. Bitrix24에는 모든 유형의 비즈니스에 적합하고 사용자 정의가 용이한 내부 커뮤니케이션 관리, 클라이언트 관리 및 작업 관리와 같은 도구가 포함되어 있습니다.

01

BITRIX24 인터페이스에서 지금 듣기 통합

직원들은 Bitrix24 CRM에서 고객 데이터로 작업할 때 Bitrix24 인터페이스에 표시된 통화 버튼을 클릭하여 쉽게 연락할 수 있습니다. 동시에 전화가 걸려오면 Gcalls와 Bitrix24의 통합 시스템에 알림 콜박스가 표시되어 CRM에서 바로 전화를 받을 수 있습니다. 이 조합을 통해 Bitrix24 시스템은 Gcalls 솔루션과의 통합 덕분에 훨씬 더 유용하게 될 것입니다.

02

BITRIX24(브랜드 이름 포함)에서 SMS로 클릭

삼위일체의 조합으로 Gcalls – Bitrix24 – Gcalls SMS 파트너, Click-to-Call 기능 외에도 Click-to-SMS를 통해 자신의 브랜드로 고객 관리 메시지를 보낼 수 있습니다. CRM에서 고객 전화 번호 상품 옆에 있는 SMS 아이콘을 클릭하기만 하면 됩니다. 또한 미리 만들어진 템플릿 콘텐츠를 선택하여 시간을 절약할 수도 있습니다.

03

전화가 오면 즉시 고객을 알 수 있습니다.

고객이 전화를 걸면 바로 고객의 정보가 담긴 창이 팝업됩니다. 그렇게 하면 대화를 가장 잘 준비할 수 있습니다. 단 한 번의 클릭으로 고객 상호 작용 기록을 확인하고 더 나은 지원을 제공할 수 있습니다. 정보: 성명, 전화번호, 주소, 생성된 고객 요청, 최근 메모, 담당자 등 항상 고객을 배려하고 존중하는 서비스에 고객은 더 만족할 것입니다.

04

효율적인 통화 관리. 시스템 데이터 동기화

각 통화는 비트릭스24 시스템에 모두 기록됩니다. 지콜, 관리자가 팀의 통화를 쉽게 관리합니다. 직원, 시간, 통화 상태, 지속 시간, 특히 원하는 통화 레이블별로 필요한 통화를 쉽게 필터링할 수 있습니다.

조언을 구하려면 Gcalls에 문의하세요.

ko_KRKorean
[MINIGAME - HAPPY GCALLS DAY]
CHỌN SỐ MAY MẮN - RINH NGAY LỘC VÀNG Hãy cùng Gcalls tham gia để nhận được các phần quà:
  • 1 Voucher miễn phí 1 năm
  • 3 Voucher giảm giá 50%
  • 10 Voucher giảm giá 20 %
  • 50 Voucher giảm giá 10 %
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY