Gcalls 통합 Getfly

Gcall은 CRM Getfly에서 콜 센터 기능, SMS 브랜드 이름을 통합하고 모든 대화 전에 직원에게 모든 중요한 정보를 제공합니다.

Gcalls 통합 Getfly

Getfly는 중소기업 고객을 포괄적으로 관리 및 관리하고 업무 효율성을 높이며 비즈니스를 자동화하는 데 도움이 되는 베트남 CRM 소프트웨어 솔루션입니다.

01

CRM GETFLY의 클릭 투 콜

바로 위의 통화를 들어보세요. CRM Getfly 고객 전화번호를 한 번만 클릭하면 다른 장치나 인터페이스로 전환할 필요 없이 즉시 통화가 연결됩니다. Getfly 인터페이스에서 바로 들어오는 고객 전화에 응답하고 채팅 중에 바로 일상 업무에 따라 필요한 정보를 입력할 수도 있습니다.

02

SMS 브랜드로 고객 관리

통화 기능 외에도 다음에서 회사 브랜드로 고객 관리 메시지를 보낼 수도 있습니다. 겟플라이지콜 SMS 브랜드 이름을 에 통합 겟플라이 미리 만들어진 콘텐츠 템플릿을 선택하고 바로 보낼 수 있으므로 상호 작용당 90% 시간을 절약할 수 있습니다.

03

고객 경험 개인화

고객이 전화를 걸면 중요한 고객 정보가 있는 창이 즉시 팝업되어 대화를 가장 잘 준비할 수 있습니다. 팀은 다음에서 고객 통찰력 페이지에 즉시 액세스할 수 있습니다. 겟플라이 클릭 한 번으로 고객 상호 작용 기록을 확인하고 더 나은 지원을 제공할 수 있습니다.

04

GETFLY에 인터랙트 기록 저장

통화를 종료하거나 SMS를 보낸 후 이러한 활동의 내역은 시간, 상태, 직원...에 대한 정보와 함께 고객의 세부 정보 페이지에 저장되어 팀이 더 나은 조언과 고객 지원을 받을 수 있습니다.

05

쉬운 관리

모든 통화 정보는 인터페이스에서 발생합니다. 겟플라이 의 응용 프로그램에 모두 나열되어 있습니다. 지콜 시각적으로 관리자가 세부적이고 일반적인 통계를 볼 수 있을 뿐만 아니라 다양한 기준으로 호출을 필터링하여 팀 성과를 평가할 수 있습니다.

조언을 구하려면 Gcalls에 문의하세요.

ko_KRKorean
[MINIGAME - HAPPY GCALLS DAY]
CHỌN SỐ MAY MẮN - RINH NGAY LỘC VÀNG Hãy cùng Gcalls tham gia để nhận được các phần quà:
  • 1 Voucher miễn phí 1 năm
  • 3 Voucher giảm giá 50%
  • 10 Voucher giảm giá 20 %
  • 50 Voucher giảm giá 10 %
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY