Gcalls Zoho CRM 통합

Gcalls Zoho CRM 통합

Tích Hợp Zoho CRM là một giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên nền tảng SaaS được thiết kế trên nền Web, cung cấp việc quản lý khách hàng, marketing tự động, các giải pháp phát triển doanh nghiệp, các hệ thống phòng ban với kỹ thuật tối ưu, tân tiến nhất dành cho doanh nghiệp.

01

인터페이스 통화로 ZOHO CRM 최적화

Với sự tích hợp Gcalls – Zoho CRM, 팀은 단일 인터페이스에서 작업합니다. 고객에게 전화를 걸어야 할 때 직원이 전화번호나 통화 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 다른 장치나 인터페이스로 전환할 필요 없이 통화가 즉시 연결됩니다. 수신 전화가 있으면 컴퓨터의 인터페이스에서 작업 중인지 여부에 관계없이 호출 상자에 알림이 표시됩니다. 무엇보다도 몇 가지 간단한 단계만 거치면 조호 CRM 당신이 사용하는 것이 바로 "공명하는 힘"이 될 것입니다. 지콜.

02

CLICK-TO-SMS TỪ TÍCH HỢP ZOHO CRM VỚI BRANDNAME

삼자 조합은 Gcalls – Zoho CRM – Gcalls SMS 파트너, 각 전화번호 옆에 있는 Click-to-Call 기능 외에도 Click-to-SMS를 통해 고객 관리 SMS 메시지를 자신의 브랜드로 보낼 수 있습니다. 덕분에 전화번호 옆에 있는 SMS 아이콘이나 내 정보가 표시되는 사무실 창을 클릭하기만 하면 채팅 중에도 언제든지 문자를 보낼 수 있습니다. 지콜. 또한 미리 만들어진 템플릿 콘텐츠를 선택하여 시간을 절약할 수도 있습니다.

Bằng cách này, sự liên kết của bạn với khách hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Doanh nghiệp có thể tận dụng thời gian để chăm sóc khách hàng và giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

03

TÍCH HỢP ZOHO CRM NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG NGAY LẬP TỨC

Khi khách hàng gọi đến, cửa sổ cùng thông tin của khách hàng lập tức hiện lên. Nhờ thế, bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc trò chuyện. Tất cả các cuộc gọi đều sẽ được diễn ra bằng hình thức chất lượng nhất. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lên trước thông tin liên quan nhằm đảm bảo cuộc gọi được diễn ra trơn tru. Khi đó, bạn có thể ngay lập tức truy cập trang thông tin chi tiết của khách hàng và trang đơn hàng mới nhất (Deal) trên tích hợp 조호 CRM.

Chỉ với một 딸깍 하는 소리 고객 상호 작용 기록을 보고 더 나은 지원을 제공합니다. 정보에는 다음이 포함될 수 있습니다: 성명, 전화번호, 사업체, 최근 기록, 담당자, .... 항상 고객을 배려하고 존중하는 서비스보다 고객을 더 만족시키는 것은 없습니다.

04

쉬운 관리

Mọi thông tin cuộc gọi diễn ra trên giao diện tích hợp 조호 CRM 의 응용 프로그램에 모두 나열되어 있습니다. 지콜 직관적인 방식으로. 직원, 고객, 시간, 통화 상태, 지속 시간, 특히 원하는 통화 레이블별로 필요한 통화를 쉽게 필터링할 수 있습니다.

Tất cả các cuộc gọi sau khi được thống kê đều sẽ được khái quát một cách trực quan và thuận tiện nhất. Doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc rà soát và kiểm tra lại các cuộc gọi ở tổng đài. Từ đó, họ có thể dễ dàng trong việc cải thiện kịch bản và nâng cao chất lượng cuộc gọi giữa tư vấn viên và khách hàng của mình một cách dễ dàng.

조언을 구하려면 Gcalls에 문의하세요.

ko_KRKorean