Case Study Nổi Bật

비즈니스 영어 및 소프트 스킬 교육

고객 정보를 캡처하면 KTDC Business Skills가 보다 전문적인 조언을 제공할 수 있습니다.

패밀리 레스토랑 시스템

들어오는 고객과 선호도를 인식하여 식사하는 사람들에게 기억되고 인정받는 따뜻하고 친숙한 느낌을 줍니다.

오토바이 구조 서비스 - 오토바이 24/24

연중무휴 24시간 신속하게 고객과 구조 팀을 연결하고 고객이 필요할 때 언제든지 경청하고 지원할 준비가 되어 있습니다.

계절 노동 서비스를 제공하는 층

Gcalls의 솔루션은 Viec.co가 후보자 및 기업과 빠르고 쉽게 연결할 수 있도록 도와줍니다.

개인 및 조직 신용 평가 플랫폼

팀의 전화 상담 효율성은 Gcalls의 솔루션으로 30% - 50%로 높아졌습니다.

화장품 생산 및 유통

고객 서비스 및 주문 처리 효율성을 개선합니다.

Các lĩnh vực khách hàng của Gcalls

Xem thêm các giải pháp tổng đài dành cho các doanh nghiệp theo lĩnh vực.

지난 2년 동안 다른 많은 회사에서 콜센터 서비스를 도입했지만 그녀는 여전히 Gcalls를 선택합니다. Gcalls는 연중무휴 교환대에 대한 수요를 완벽하게 충족하기 때문입니다. 그리고 그녀는 고객을 지원하는 Gcalls의 능력을 높이 평가합니다. 거의 24/7, ZuttoRide 팀이 필요할 때마다 Gcalls가 있을 것입니다.

Ms. Trúc Phương 고객 서비스 관리자

Gcall은 OFÉLIA가 기존 도구에 비해 고객 지원 성과를 높이는 데 도움이 됩니다. 동시에 데이터 보존 기능을 통해 고객 관리 품질을 제어하여 효율성을 극대화할 수 있습니다. 사용 중 지원이 필요할 때 Gcall에서도 매우 빠르고 열정적으로 처리합니다.

Ms. Nguyễn Diệp Trân 고객 서비스 책임자

Gcalls는 KTDC가 고객의 부재중 전화를 최소화할 수 있도록 도와줍니다. 부재중 전화가 와도 KTDC에는 후속 조치 및 다시 전화를 걸 수 있는 정보가 있습니다. 전화가 올 때마다 모든 정보가 Gcalls 시스템에 저장되기 때문에 모든 고객 관리 상담원이 가장 효과적인 방법으로 조언하고 돌볼 수 있습니다. Gcalls가 KTDC 그룹에 제공하는 가치는 업무의 질과 효율성뿐 아니라 전담 지원 인력의 헌신입니다.

양 투 응우옌 매니 징 디렉터

Gcalls đã giúp hệ thống nhà hàng Quán Nem đem lại sự ngạc nhiên thú vị cho khách hàng khi họ gọi điện đến các nhà hàng của chúng tôi. Mỗi khi khách hàng gọi đến đặt bàn hoặc đồ ăn, các tổng đài viên của chúng tôi ngay lập tực có thể chào khách bằng tên và trao đổi với khách về sở thích hay yêu cầu riêng biệt của họ. Việc ghi âm lại các cuộc gọi giúp cho chúng tôi có thể training các tổng đài viên tốt hơn và giúp chúng tôi tìm kiếm các cơ hội nâng cao trải nghiệm cho khách hàng khi họ gọi điện đến lần sau

Mr. Nam Nguyễn Chủ Hệ Thống Nhà Hàng

Cải thiện tổng đài chăm sóc khách hàng và bán hàng cùng gcalls

ko_KRKorean