<p style="font-weight: 2; font-size: 50px">All in one</p>


All in one

Sử dụng nhiều ứng dụng không còn là vấn đề, cho phép đội ngũ làm việc trên một giao diện duy nhất và truy cập thông tin họ cần bất cứ lúc nào

Grow together

Hợp tác đồng phát triển


Để hoàn thành tốt công việc, đội ngũ thường phải sử dụng rất nhiều nền tảng và ứng dụng khác nhau. Sẽ thật khó khăn và bất tiện khi các nền tảng đó không thể kết nối với nhau. Hiểu được điều đó, Gcalls mong muốn thúc đẩy xu thế hợp tác lẫn nhau giữa các nền tảng công nghệ trong và ngoài nước nhằm đem lại các giá trị tốt hơn cho bản thân doanh nghiệp và khách hàng của họ.

Hợp tác đồng phát triển
Click-to-Call

Thực hiện và nhận cuộc gọi ngay trên CRM, Helpdesk, giúp tăng gấp 2 lần hiệu suất công việc.

Hiển thị thông tin khách hàng

Chỉ một click chuột, bạn có thể truy cập tất cả lịch sử khách hàng của bạn từ CRM, Helpdesk, cung cấp cho bạn thông tin tối đa để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đồng bộ

Khi bạn cho phép, liên hệ có thể được tự động đồng bộ từ CRM, Helpdesk về ứng dụng Gcalls.

Lưu thông tin cuộc gọi

Tất cả thông tin cuộc gọi thực hiện trên CRM, Helpdesk đều được lưu ở ứng dụng Gcalls. Ngoài ra, tuỳ thuộc nền tảng được tích hợp, thông tin cuộc gọi còn được lưu ở trang hồ sơ khách hàng.

Tự động hoá

Tuỳ thuộc nền tảng được tích hợp, một số thao tác có thể được giảm bớt nhờ tự động hoá: tự động mở trang hồ sơ khách hàng, tự động tạo ticket, tự động đồng bộ và lưu trữ…

SMS

Nhắn tin SMS ngay trên giao diện Gcalls (nhắn một tin hoặc hàng loạt, nhắn tin cá nhân hoá theo tên liên hệ).