Vì sao nên hợp tác với Gcalls

Trở thành Đối tác và kết hợp sức mạnh cùng Gcalls theo Chương trình Đối tác để mở rộng dịch vụ của bạn, cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng, thành viên hệ sinh thái của bạn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Cộng hưởng sức mạnh

Mở ra các cơ hội mới, tạo tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của bạn cùng với việc tích hợp Gcalls vào giải pháp của chính bạn và cùng nhau mang lại giái trị cho khách hàng.

Chia sẻ doanh thu

Giới thiệu doanh nghiệp và nhận chia sẻ doanh thu hấp dẫn từ Gcalls.

Chia sẻ góc nhìn về ngành

Cộng tác với Gcalls để quảng bá và chia sẻ về góc nhìn và tư tưởng của bạn về ngành trên các chương trình và sự kiện tiếp thị của Gcalls.

Giá trị cho thành viên

Mang lại cho các thành viên thuộc hệ sinh thái của bạn giá trị nổi bật so với các hệ sinh thái khác cùng với chính sách cực ưu đãi của Gcalls dành cho thành viên.

CÁC HÌNH THỨC HỢP TÁC

Trở thành Đối tác và kết hợp sức mạnh cùng Gcalls theo Chương trình Đối tác để mở rộng dịch vụ của bạn, cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng, thành viên hệ sinh thái của bạn và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

ĐỐI TÁC REFERRAL

Chương trình Referral dành cho tất cả cá nhân chuyên nghiệp và doanh nghiệp, tổ chức kết nối Gcalls với các công ty có nhu cầu đối với giải pháp – phần mềm tổng đài Gcalls. Chúng tôi thực hiện tư vấn, triển khai và chăm sóc khách hàng, đồng thời chia sẻ doanh thu với quý đối tác.

ĐỐI TÁC ECOSYSTEM

Chương trình Đối tác Ecosystem dành cho các tổ chức, doanh nghiệp và hiệp hội có hệ sinh thái các doanh nghiệp thành viên. Họ là những doanh nghiệp trẻ, SME và startup cần thiết lập tổng đài thông minh với chi phí hợp lý để nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, triển khai và hỗ trợ thành viên mà bạn đề xuất với Gcalls.

ĐỐI TÁC GIẢI PHÁP

Đối với các công ty cung cấp giải pháp phần mềm mong muốn kết hợp Gcalls vào giải pháp để cung cấp cho khách hàng, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong việc tích hợp hai giải pháp, tư vấn và triển khai cho khách hàng.

 

Hãy mở ra các cơ hội mới, tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của bạn và phát triển kinh doanh với tư cách là Đối tác Giải pháp của Gcalls.

客户对 GCALLS 的评价

听客户谈论他们使用 Gcalls 的体验

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GCALLS

Gcalls 提供了将企业电话通信系统数字化的解决方案,完全取代了不再适合当今需求的传统解决方案。谁都知道,电话是企业的骨干渠道之一,无论大小、国家、领域、过去或现在。然而,据统计,在使用普通电话解决方案时——模拟桌面电话或工作中的个人手机—— 80%可拿在手的业务数据丢失分散 通过人员、设备和操作。没有数据,企业将无法了解他们的客户,就像我们在 80% 消失后无法了解一本书的内容一样。

目前主要产品是应用 Gcalls Plus 网络电话 由于 100% 客户信息和呼叫数据的存储,以及与企业使用的平台(如 CRM 软件、帮助台)集成的能力,在计算机浏览器上允许电话销售、客户服务(客户服务)和经理最有效地工作、短信营销、销售管理软件…… Gcalls Plus Webphone 应用程序将彻底取代桌面电话。您的团队只需要一台连接到 Internet 的计算机(PC、笔记本电脑)和一个合适的耳机,就可以随时随地拨打和接听您公司号码的电话。 

Gcalls 提供的主要解决方案包括:
 • 专业总机(问候语、营业时间等)
 • Gcalls Plus 网络电话应用程序来拨打电话。
 • Gcalls 应用程序集成服务与客户正在使用的 CRM、Helpdesk、销售管理软件、SMS 品牌名称。

Gcalls软件和解决方案经常被拿来与Zalo、Viber、Skype、Messenger……最大的区别是Gcalls解决方案只服务于企业的运营需求,优化劳动力效率和自动化客户服务流程,而其他应用程序(Skype Business除外)是为个人。要使用 Gcalls 解决方案,该应用程序需要与业务电话号码集成,并支持处理与该单一号码之间的多个同时呼叫。该应用程序的功能,例如笔记、记录、每个员工的历史统计……也根据业务需求量身定制。

使用 Gcalls 应用程序的对象是企业的客户服务、销售和电话销售团队。并且商业客户不必使用 Gcalls 应用程序。他们仍然像往常一样通过拨打商家的号码来接听电话或通过手机或固定电话致电商家。

该过程的主要步骤摘要包括:

 • 步骤 1. 合同:
  签订 Gcalls 服务合同
 • 步骤 2. 前缀:
  同时,Gcalls将客户与网络运营商联系起来,运营商可以通过邮件引导客户购买号码(选择号码,与运营商签订购买号码合同)。
 • 步骤 3. 配置:运营商和Gcalls进行号码配置和测试。
 • 步骤 4. 场景:Gcalls根据需要设置通话流程:时间条件、问候语、响铃组、音乐保持...
 • 步骤 5. 使用: Gcalls 收到付款后激活用户账号和用户指南
  (客户需配备 合适的耳机).

该过程总共需要多长时间取决于企业是否有可用的 SIP 中继号码。前提是完成了初始编号,剩下的步骤非常简单,仅在1/2-2天内波动。通常情况下,购买一个新的电话号码大约需要 3-7 个工作日(包括选择号码的时间,向运营商发送合同) 

企业需要支付服务费 用于 Gcall – 软件提供商,以及 对于网络运营商 – 号码提供者:

 • Gcalls服务费:视用户数量而定,请参阅 这里
 • 运营商的费用:初始化费(如果有)、订阅费和通话费,取决于每月的通话分钟数(运营商每月向客户的电子邮件发送收费和对帐通知)。

此外,企业需要配备 合适的耳机.手机自带的耳机类型或者普通的音乐耳机不能或者很差的支持以下功能:麦克风、降噪、信号传输。电话销售和客服需要选择专用耳机,尤其是带有USB接口的耳机要兼容所有电脑线(笔记本、台式机),而且要买一个品牌明确的耳机,因为它耐用,音质好和保修。

集成到解决方案中的号码可以是固定号码、移动号码、1900 和 1800。在外部,前缀的形式与普通电话号码没有区别。不同之处在于,在技术方面,该号码必须支持 SIP 中继(或 VOIP - 互联网上的信号传输)。 Gcalls 与越南的大多数运营商(Viettel、VNPT、Mobifone、FPT、CMC、iTelecom、Gtel)合作,可以支持客户购买前缀或转换现有号码(如果还没有的话)。 SIP 中继支持。号码的费用根据运营商的政策计算,直接支付给运营商,相当于正常的电信费用。请查看运营商的价格对照表 这里 (仅供参考,请联系您的运营商以获取最新更新的费用政策)。 

可能,前提是您的旧电话号码支持 SIP。如果您现有的电话号码是常规固定电话(模拟)或 sim 手机号码,主要运营商提供的服务支持在某些条件下将该号码转换为 SIP 中继号码。.当业务需要时,运营商可以将号码转换回相同的号码。但是,号码转换的过程相当复杂,双方都需要花费大量时间,并且经常出现问题,因此Gcalls不会接受需要将现有电话号码用于Gcalls的情况。 

不用担心,通过购买新前缀,Gcalls 将协助企业与其运营商合作伙伴联系,以回答有关程序和部署前缀配置。

首先,在通话费用方面,如果您的企业使用的是越南号码,那么使用Gcalls时的通话费也将与通常的方案相当(使用Gcalls的电话号码或普通电话号码都是手机的一线服务)运营商)。网络)。但是,您可以知道话费来自谁、向谁、时长和时间。如果您的企业在国外设置总机,该方案将通过以下方式降低成本:减少80%设置成本、设备投资和因使用国内号码而产生的通话费用。

此外,Gcalls解决方案的核心价值在于帮助企业轻松管理客户数据,管理团队和服务质量,提高工作效率,减少未接来电,通过智能联系人和交互历史来提升客户体验。

让我们尝试做一个小问题:在使用桌面电话或个人手机时,每个员工每天最多可以拨打 50 个电话。使用 Gcalls,每个人每天可以拨打 100 个电话。假设员工工资为 10,000,000 越南盾/月。因为员工的效率翻倍,您可以节省 50% 的成本,或每月 5,000,000 越南盾。如果您有 5 名员工,企业将每月节省 25,000,0000 越南盾。

另一个问题:使用普通方案时,每个电话号码一次只能拨打/接听一个电话。所以在高峰时段很容易出现未接电话。如果未接电话是来自想要购买或与您签订合同的客户,这对企业来说是一个巨大的损失。

Gcalls Plus 网络电话应用程序是计算机浏览器 (Chrome) 上的网络应用程序应用程序,目前没有直接安装在设备上。 Web 应用程序的一个巨大优势是能够非常轻松地与其他 Web 应用程序软件和信息系统(例如 CRM、Helpdesk)集成。 Web-app是当今世界对信息系统之间的连接需求日益增加的软件技术趋势。

使用web-app对客户来说也比需要安装的应用程序更方便,因为您只需要在(任何计算机的)浏览器上访问应用程序的链接并使用资本帐户登录即可。是的。

首先,任何提供API(应用程序编程接口)的平台/软件,不管是CRM(客户关系管理)、Heldesk(票务管理)、POS(销售管理)、SMS营销(用企业品牌消息客户服务)、Gcalls能够 易于集成.根据要集成的软件和需求,新的 Gcalls 团队可以提供路线图并估计完成时间。对于简单的需求,可能只需要 1-3 天。对于更复杂的需求,时间可以从几周到几个月不等。

最常见的集成功能是:

 • 点击通话:点击电话号码即可拨打电话,跳过无聊的号码拨号。您还可以直接在 CRM 上接听电话。
 • 点击短信:点击电话号码进入短信内容或选择您准备好的业务内容,快速方便地发送客服短信。
 • iFrame:来电时显示您需要的客户信息。例如:全名、交易总额、最新订单、负责人、近期笔记...
 • 同步和自动:完成后自动将呼叫信息保存在CRM中(默认始终保存在Gcalls中);有电话时自动将联系人信息从 CRM 同步到 Gcalls;自动打开来电者详情页面;自动打开来电者的最后一个订单页面...
在技术方面,Gcalls确保了与其他通信服务市场的大牌竞争的质量。但是,通话质量将取决于许多其他因素,例如: 网络运营商(头条)、互联网连接(企业)、客户和业务呼叫设备(扬声器和麦克风部分)... 其中,常规的互联网连接元素 Gcalls 将陪伴客户并提出提高通话质量的解决方案。
 
在没有网络的情况下(停电、网络中断、设备未连接),呼叫可以自动转移到备用电话号码(手机号码、座机号码)。 
zh_CNChinese