Gcalls 集成 Bitrix24

Gcalls在Bitrix24的主界面上集成了呼叫、短信品牌和呼叫数据同步

Gcalls 集成 Bitrix24

Bitrix24 是在 Bitrix24 站点管理器平台之上构建和开发的管理平台。 Bitrix24 包括易于定制的内部沟通管理、客户管理和任务管理等工具,适用于所有类型的业务。

01

在 BITRIX24 接口上集成 LISTENING NOW

在 Bitrix24 CRM 上处理客户数据时,员工可以通过单击 Bitrix24 界面上显示的呼叫按钮轻松联系他们。同时,当有来电时,Gcalls和Bitrix24的集成系统会显示一个通知电话框,让您在CRM上直接接听电话。正是通过这种组合,您的 Bitrix24 系统将更加有用,这要归功于它与 Gcalls 解决方案的集成

02

来自带有品牌名称的 BITRIX24 的点击短信

与三方组合 Gcalls – Bitrix24 – Gcalls 短信合作伙伴,除了Click-to-Call功能外,您还可以Click-to-SMS发送带有自己品牌的客户关怀信息,只需点击CRM上客户电话号码商品旁边的SMS图标即可。此外,您还可以选择预先制作的模板内容以节省时间。

03

来电后立即了解您的客户

当客户来电时,会立即弹出一个显示客户信息的窗口。这样,您将为对话做好最好的准备。只需单击一下即可查看客户交互历史并更好地支持他们。信息可能包括:全名、电话号码、地址、创建的客户请求、最近的笔记、负责员工等。当然,客户对始终关心和尊重他们的服务更满意。

04

高效的呼叫管理。系统数据同步

每次通话都发生在 Bitrix24 都记录在系统里 调用,经理将轻松管理团队的呼叫。您将轻松过滤所需的呼叫:按员工、时间、呼叫状态、持续时间,尤其是您想要的呼叫标签。

联系 Gcalls 寻求建议

zh_CNChinese
[MINIGAME - HAPPY GCALLS DAY]
CHỌN SỐ MAY MẮN - RINH NGAY LỘC VÀNG Hãy cùng Gcalls tham gia để nhận được các phần quà:
  • 1 Voucher miễn phí 1 năm
  • 3 Voucher giảm giá 50%
  • 10 Voucher giảm giá 20 %
  • 50 Voucher giảm giá 10 %
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY