Gcalls Salesforce 集成

Gcalls 在 Salesforce CRM 工作界面上集成了呼叫、SMS 消息和同步呼叫数据

Gcalls Salesforce 集成

Salesforce 是一种客户关系管理解决方案,可将公司和客户联系在一起。它是一个集成的 CRM 平台,可为您的公司的所有部分(包括营销、销售、商务和服务)提供针对每个客户的单一应用程序界面。

01

优化的 Salesforce 界面监听功能

随着组合 Gcalls – Salesforce,您的团队将在单个界面上工作。当您需要呼叫客户时,工作人员只需点击电话号码或呼叫按钮即可。通话立即接通,无需切换到其他设备或界面。当有来电时,无论您是否在电脑上的任何界面工作,呼叫框都会显示通知。最重要的是,只需轻点几下,CRM 销售队伍 您正在使用的将立即“产生共鸣” 调用.

02

来自 SALESFORCE 的带有品牌名称的点击短信

三方组合是 Gcalls – Salesforce – Gcalls SMS 合作伙伴,除了每个电话号码旁边的点击通话功能外,您还可以点击短信发送带有自己品牌的客户服务短信。您还可以选择预制模板以节省时间并使用从 Salesforce 中提取的字段自动个性化您的消息。

03

立即了解您的客户

当客户打电话时,即使电话号码存在于许多不同的对象中,也会立即出现一个包含客户信息的窗口。这样,您将为对话做好最好的准备。您可以访问客户详细信息页面 销售队伍 只有一个 点击.信息可能包括:全名、电话号码、地址、订单历史记录、最近的笔记、负责人......当然,没有什么比始终关心和尊重客户的服务更能让客户满意的了。

04

易于管理

所有呼叫信息都发生在界面上 销售队伍 存储在 Salesforce 任务对象中并分配给客户信息页面(如果存在)。 HR和经理可以了解客户交互历史,随时回顾,轻松评估,为客户带来最佳体验。

联系 Gcalls 寻求建议

zh_CNChinese
[MINIGAME - HAPPY GCALLS DAY]
CHỌN SỐ MAY MẮN - RINH NGAY LỘC VÀNG Hãy cùng Gcalls tham gia để nhận được các phần quà:
  • 1 Voucher miễn phí 1 năm
  • 3 Voucher giảm giá 50%
  • 10 Voucher giảm giá 20 %
  • 50 Voucher giảm giá 10 %
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY