ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Home ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Mục đích của Điều khoản dịch vụ 

Bằng cách nhấp vào nút Chấp nhận (Accept) khi đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, Khách hàng thừa nhận rằng đã đọc, đồng ý và sẽ tuân thủ thỏa thuận này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

2. Định nghĩa

“Tài khoản” có nghĩa là tài khoản do Gcalls thiết lập và liên quan với Khách hàng và Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận này.

“Thông tin tài khoản” có nghĩa là thông tin liên hệ kinh doanh liên quan đến Tài khoản; hồ sơ sử dụng của Dịch vụ; dữ liệu cấu hình; và lịch sử cuộc gọi của khách hàng được tạo bởi Gcalls.

“Quản trị viên” (Administrator/Admin) có nghĩa là người của tổ chức Khách hàng được hệ thống của Gcalls công nhận là có các quyền cụ thể liên quan đến Dịch vụ, người chịu trách nhiệm quản trị và quản lý Tài khoản của Khách hàng và có quyền truy cập vào các chức năng cụ thể đi kèm.

“Trang quản lý” có nghĩa là cổng thông tin trực tuyến thông qua đó Quản trị viên kiểm soát các cài đặt, có thể chọn Gói dịch vụ và theo dõi việc sử dụng (các) Tài khoản.

“Thông tin bảo mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin độc quyền và bí mật nào được tiết lộ, trong quá trình và trong thời hạn của Thỏa thuận, bởi một Bên (Bên tiết lộ) cho một Bên khác (Bên nhận).

“Khách hàng” có nghĩa là, trong trường hợp một cá nhân chấp nhận Thỏa thuận này nhân danh chính họ, cá nhân đó hoặc trong trường hợp một cá nhân chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó chấp nhận Thỏa thuận này, cũng như các Chi nhánh của công ty hoặc tổ chức đó đã tham gia Mua hàng.

“Dữ liệu khách hàng” có nghĩa là nội dung của các cuộc gọi, tin nhắn, thư thoại, ghi âm, , dữ liệu cấu hình hoặc các thông tin liên lạc khác được truyền hoặc lưu trữ thông qua Dịch vụ.

“Ngày có hiệu lực” có nghĩa là ngày mà Khách hàng đăng ký lần đầu vào bất kỳ Dịch vụ nào.

“Phí” có nghĩa là phí cố định, phí sử dụng và mọi khoản phí áp dụng khác.

“Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả các tài sản trí tuệ và công nghệ, bất kể hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) các tác phẩm được xuất bản và chưa được công bố của tác giả; (b) các phát minh và khám phá, bao gồm nhưng không giới hạn các phương pháp kinh doanh, các thành phần của vật chất, phương pháp và quy trình và cách sử dụng mới cho bất kỳ mục nào trước đó; (c) từ, tên, ký hiệu, thiết bị, thiết kế và các chỉ định khác và kết hợp các mục trước đó, được sử dụng để xác định hoặc phân biệt một doanh nghiệp, hàng hóa, nhóm, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc để chỉ ra một hình thức chứng nhận; (d) thông tin thường không được biết hoặc dễ xác định thông qua các phương tiện thích hợp, cho dù hữu hình hay vô hình; và (e) chương trình máy tính, hệ điều hành, ứng dụng, chương trình cơ sở và mã khác, bao gồm tất cả mã nguồn, mã đối tượng, giao diện lập trình ứng dụng, tệp dữ liệu, cơ sở dữ liệu, giao thức, thông số kỹ thuật và các tài liệu khác.

“Gói dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ gói đăng ký nào được cung cấp cho Khách hàng có các tính năng được liệt kê trên Trang web và Khách hàng có thể chọn thông qua Mua hàng. Để tránh sự thiếu rõ ràng, bản dùng thử miễn phí sẽ được coi là một Gói dịch vụ.

“Mua hàng” có nghĩa là một đơn đặt hàng cho một số Dịch vụ nhất định của Gcalls, được đặt thông qua Trang quản lý của Gcalls hoặc Trang web.

“Mẫu đơn đặt hàng” có nghĩa là tài liệu có thể được nhập giữa Khách hàng và Gcalls để bù đắp một số khoản phí nhất định, Gói đã chọn, Thời hạn của Mẫu đơn đặt hàng và các điều khoản quan trọng khác liên quan đến Thỏa thuận này và được thực hiện bởi Khách hàng.

“Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho Khách hàng của Gcalls, bao gồm phần mềm của Gcalls dưới dạng ứng dụng dịch vụ, gói cước và các tính năng.

“Người dùng” có nghĩa là một nhân viên, điện thoại viên hoặc bất kỳ người nào sử dụng Dịch vụ thông qua Tài khoản khách hàng, mà không có bất kỳ quyền quản lý cụ thể nào kèm theo.

“Trang web” có nghĩa là trang web Gcalls.co.

3. Miêu tả Dịch vụ của Gcalls

Gcalls cung cấp giải pháp phần mềm tổng đài dựa trên đám mây cho doanh nghiệp và tích hợp với danh sách các ứng dụng của bên thứ ba. Một mô tả không đầy đủ về hệ thống điện thoại Gcalls có sẵn trên Trang web. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ không hỗ trợ bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào đến bất kỳ bệnh viện loại nào, cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị chăm sóc y tế hoặc bất kỳ loại dịch vụ khẩn cấp nào (gọi chung là Dịch vụ khẩn cấp, hay), dịch vụ đặc biệt, phụ phí hoặc đặc biệt dưới mọi hình thức, cần được thực hiện từ một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại địa phương. Hơn nữa, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Gcalls không bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập vào bất kỳ Dịch vụ khẩn cấp nào theo bất kỳ Luật hiện hành nào; và (ii) Trách nhiệm của khách hàng là thông báo cho Người dùng và Quản trị viên rằng không thể truy cập và / hoặc các cuộc gọi đến Dịch vụ khẩn cấp bằng Dịch vụ.

4. Chất lượng, bảo trì và khả năng truy cập

4.1 Điều khoản chung. Dịch vụ được thiết kế để luôn sẵn sàng và sự gián đoạn tối thiểu ngoài thời gian bảo trì đã được kế hoạch. Thỉnh thoảng, Gcalls có thể sửa đổi, nâng cấp và / hoặc thay thế các tính năng của Dịch vụ, có hoặc không có thông báo hoặc đăng lên Trang web, miễn là nó không làm giảm đáng kể các chức năng, tính năng chính và / hoặc tính bảo mật của Dịch vụ trong Thời hạn (như được định nghĩa dưới đây) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Khách hàng, ngoại trừ việc sự chấp thuận trước bằng văn bản của Khách hàng không được yêu cầu trong trường hợp sửa đổi, cải tiến hoặc thay thế được quy định bởi Luật áp dụng.

4.2 Yêu cầu về thiết bị. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chức năng tiêu chuẩn của Dịch vụ phụ thuộc vào việc Khách hàng duy trì quyền truy cập Internet đầy đủ, khả năng cung cấp đủ điện và sử dụng cấu hình thiết bị chính xác. Khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng một số yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Gcalls có thể ảnh hưởng đến chất lượng liên lạc của Khách hàng và việc truy cập và / sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở: Mạng nội bộ của khách hàng, đường truyền Internet công cộng, mạng điện thoại, Nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách hàng và / hoặc phần cứng mạng nội bộ. Gcalls không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc chậm trễ nào do bất kỳ lỗi nào trong các mục này hoặc bất kỳ mục nào khác mà Gcalls không kiểm soát được.

4.3 Khả năng truy cập. Khách hàng, Người dùng và / hoặc Quản trị viên (hoặc Gcalls, theo yêu cầu của Khách hàng) sẽ chọn một mật khẩu và email người dùng duy nhất (gọi chung là Chi tiết Đăng nhập) cho mỗi Người dùng hoặc Quản trị viên. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng bị cấm chia sẻ Chi tiết đăng nhập với bất kỳ bên thứ ba nào. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bảo mật và sử dụng Chi tiết đăng nhập. Khách hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin liên lạc điện tử, bao gồm cả những thông tin có chứa thông tin kinh doanh, đăng ký tài khoản, thông tin chủ tài khoản, thông tin tài chính, Dữ liệu khách hàng và tất cả các dữ liệu khác được nhập dưới dạng điện tử thông qua Dịch vụ. Bất kỳ và tất cả các thông tin liên lạc điện tử được truyền qua Tài khoản từ khách hàng sẽ được coi là đã được gửi bởi Khách hàng. Gcalls không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm bảo mật nào do bạn không duy trì việc giữ kín thông tin và bảo mật của bất kỳ Chi tiết đăng nhập nào. Khách hàng đồng ý thông báo cho Gcalls ngay lập tức trong trường hợp mất, trộm hoặc bị tiết lộ bất kỳ hoặc tất cả các Chi tiết đăng nhập, nếu Khách hàng tin rằng tính bảo mật của bất kỳ hoặc tất cả các Chi tiết đăng nhập đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào hoặc trong trường hợp Khách hàng tìm hiểu về khả năng truy cập trái phép hoặc thực tế vào và / hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm chi phí báo cáo, chi phí thông báo, phục hồi và khắc phục các vấn đề về hệ thống bảo mật dữ liệu, phí sử dụng và tiền phạt, phí dân sự, và phí luật sư hợp lý do việc Khách hàng không bảo vệ Thông tin đăng nhập và dữ liệu của Khách hàng như được nêu trong tài liệu này.

5. Sở hữu trí tuệ

5.1 Hạn chế. Khách hàng sẽ không cho phép Người dùng của mình cấp phép lại, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Người dùng. Khách hàng sẽ không cho phép Người dùng sử dụng chức năng ghi âm cuộc gọi trong trường hợp thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin thanh toán khác được cung cấp cho Khách hàng và / hoặc Người dùng trong khi gọi.

5.2 Dữ liệu khách hàng. Khách hàng cấp cho Gcalls và các chi nhánh một quyền có giới hạn, không độc quyền để sao chép, truyền, phân phối và lưu trữ Dữ liệu khách hàng trong phạm vi cần thiết hoặc mong muốn để Gcalls cung cấp cho Khách hàng Dịch vụ và cải thiện các dịch vụ. Gcalls sẽ chỉ tiết lộ hoặc cung cấp Dữ liệu khách hàng cho các bên cần truy cập để Gcalls cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Khách hàng cung cấp cho Gcalls quyền sử dụng và sao chép tên, logo và nhãn hiệu của Khách hàng để xác định Khách hàng là khách hàng của Gcalls trên Trang web và các tài liệu tiếp thị khác.

5.3 Phản hồi. Gcalls có thể yêu cầu hoặc thu thập và / hoặc Khách hàng có thể cung cấp, đề xuất bằng văn bản, phản hồi hoặc nhận xét theo thời gian như một phần của Khách hàng và / hoặc Người dùng sử dụng Dịch vụ (gọi chung là Phản hồi). Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Phản hồi đó sẽ được coi là tài sản của Gcalls và các chi nhánh. Gcalls và các chi nhánh sẽ sở hữu độc quyền tất cả các quyền đã biết hiện tại hoặc sau đây đối với Phản hồi và được quyền sử dụng Phản hồi cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hoặc mặt khác, mà không phải bồi thường cho bên cung cấp Phản hồi.

6. Giá & hóa đơn 

6.1 Dùng thử miễn phí. Dùng thử miễn phí trên mạng. Vào cuối thời gian dùng thử miễn phí, Khách hàng có thể mua các sản phẩm và dịch vụ bổ sung không có trong Bản dùng thử miễn phí bằng cách chọn Gói.

6.2 Thanh toán. Bằng cách cung cấp thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ và / hoặc thông tin tài khoản ngân hàng (Phương thức thanh toán trực tiếp), Khách hàng thể hiện: (i) ủy quyền cho Gcalls và / hoặc bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào khác làm đại lý thanh toán của Gcalls để tính phí Phương thức thanh toán: (x) hàng tháng cho các khoản phí tương ứng với Phí sử dụng; tại tần suất thanh toán được Khách hàng chọn và chỉ định trên Mẫu đơn đặt hàng hoặc Mua hàng có liên quan, nếu có, đối với các khoản phí tương ứng; và (z) cho bất kỳ và tất cả các khoản phí khác liên quan đến Dịch vụ, bao gồm các khoản thanh toán định kỳ được lập hóa đơn hàng tháng hoặc hàng năm; (ii) đồng ý cập nhật Phương thức thanh toán đó theo thời gian khi cần thiết; và (iii) thừa nhận và đồng ý rằng Gcalls sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ nào đã hết hạn, không đủ tiền hoặc các khoản phí khác mà Khách hàng phải chịu do các nỗ lực đó và / hoặc giữ theo Phương thức thanh toán đó.

6.3 Thuế. Phí dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế. 

7. Bảo mật thông tin và quyền riêng tư

7.1 Quyền riêng tư. Gcalls rất coi trọng quyền riêng tư của Khách hàng và sẽ sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật của Trang web có sẵn tại https://gcalls.co/chinh-sach-bao-mat/.

7.2 Bảo mật thông tin. Gcalls nỗ lực sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật và vận hành hợp lý về mặt thương mại được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu của Khách hàng và Thông tin Bí mật của Khách hàng khỏi việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khách hàng đồng ý bảo vệ tất cả các thiết bị cho phép truy cập Dịch vụ bằng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn ngành. Thỉnh thoảng, Gcalls có thể đẩy các bản cập nhật và bản vá phần mềm và Khách hàng đồng ý cài đặt và triển khai kịp thời các phiên bản Dịch vụ được cập nhật, vá và / hoặc nâng cấp như vậy. Gcalls sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc việc không hoạt động nào của Dịch vụ do Khách hàng không thực hiện kịp thời việc cập nhật, vá lỗi và / hoặc nâng cấp.

8. Chấm dứt

8.1 Thời hạn. Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục cho đến khi hết Thời hạn của Mẫu đơn đặt hàng cuối cùng hoặc trừ khi chấm dứt trước đó. Thời hạn ban đầu của Gói sẽ bắt đầu vào ngày Khách hàng nhận email thông báo kích hoạt hệ thống từ Gcalls. Sau đó, Gói dịch vụ sẽ tự động gia hạn cho các giai đoạn bổ sung có cùng thời hạn trừ khi một trong hai Bên đưa ra thông báo không gia hạn hoặc gia hạn thời hạn khác cho Bên kia không dưới ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc thời hạn hiện tại. Thời hạn Mẫu đơn đặt hàng sẽ tự động gia hạn trong các khoảng thời gian bổ sung có cùng thời gian trừ khi một trong hai Bên đưa ra thông báo không gia hạn cho Bên kia không dưới ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc thời hạn hiện tại của Mẫu đơn đặt hàng.

8.2 Chấm dứt. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này và mọi Dịch vụ được mua dưới đây toàn bộ hoặc một phần bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia nếu Bên kia: (i) vi phạm bất kỳ điều khoản quan trọng nào của Thỏa thuận này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được thông báo đó; (ii) khi Bên khác mất khả năng thanh toán, hoặc phá sản; (Iii) theo đề nghị bằng văn bản của chính phủ hoặc cơ quan quản lý sau khi thay đổi Luật áp dụng. Gcalls có thể chấm dứt Thỏa thuận này và hoặc bất kỳ Mẫu đơn đặt hàng nào vào bất kỳ lúc nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp việc chấm dứt đó không xảy ra do vi phạm nghĩa vụ của Khách hàng, Gcalls sẽ hoàn trả cho Khách hàng bất kỳ phần nào chưa sử dụng của các khoản Phí trả trước trong phần còn lại của Thời hạn Mẫu đơn đặt hàng kể từ ngày chấm dứt hiệu lực.

8.3 Ảnh hưởng của việc chấm dứt. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Khách hàng phải thanh toán cho Gcalls ngay lập tức và không cần thông báo thêm, và trong mọi trường hợp không quá ba mươi (30) ngày, mọi khoản phí, phí đã tích lũy, bao gồm mọi khoản phí chưa thanh toán. Khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng sẽ ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ.

9. Phàn nàn và khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Điểu khoản dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@gcalls.co. 

Chỉnh sửa lần cuối: 17/12/2019.